Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

„Strategii pentru valorificarea potențialului agroalimentar al României”
Cod SMIS 39078
  proiect co-finanţat din Fondul Social European din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general

Îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona ciclul de politici publice specifice domeniului agroalimentar

Scop

-Elaborarea unui pachet de documente de politici publice specifice portofoliului MADR , dezvoltarea de instrumente, metode şi acţiuni pentru implementarea,monitorizarea şi evaluarea acestora.
-Consolidarea capacităţii MADR de a elabora , implementa, monitoriza şi evalua politici publice.

Grup tinta

Grupul țintă este  alcătuit atât din persoane cu funcții de conducere  cât și de execuție din structurile de specialitate ale MADR care desfășoară  activități de  elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice .

În cadrul proiectului se vor desfăşura și activităţi de instruire în domeniul politicilor publice la care vor participa 80 de persoane.
Totodată, un număr de 700 persoane, beneficiari/sau potențial beneficiari ai politicilor agricole,  vor fi implicate în mod direct în proiect (aceste persoane vor  participara la lucrările conferințelor regionale organizate pentru consultări/dezbateri în procesul de stabilire a viziunii 2020-2030, direcțiilor prioritare ale politicilor agricole)

In mod indirect, angajații administrației agricole de la nivel central și local vor  beneficia de documentele de politici publice realizate în cadrul proiectului. Totodată beneficiarii  politicilor agricole vor avea la dispoziție documente relevante care pot sta la baza deciziilor privind dezvoltarea unor activități economice specifice sectorului agro-alimentar.

Activități

-Selectarea și evaluarea domeniilor de politici publice cu impact major asupra activității ministerului
- întărirea capacității MADR în domeniul managementului ciclului de politici publice (elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politici publice): se vor desfășura  sesiuni de formare profesională în domeniul politicilor publice
- 4 sesiuni cu participarea a 20 persoane la fiecare sesiune;
- elaborarea unei viziuni coerente pe termen mediu și lung – orizont 2020/2030
-stabilirea liniilor directoare de dezvoltare a sectorului agro-alimentar  precum și a unui pachet de note tehnice care vor facilita elaborarea documentelor de politici publice specifice domeniilor aflate în portofoliul MADR.
-Pentru a asigura o amplă consultare a stake-holderilor vor fi organizate 7 conferințe regionale ( pentru a acoperi intreg teritoriul tării) la care vor participa atât reprezentanți din conducerea MADR, reprezentanți ai echipei de asistentă tehnică si ai EMP.

La finalizarea activităţilor propuse spre realizare în cadrul proiectului ,,Strategii pentru valorificarea potenţialului agroalimentar al României,, se anticipează obţinerea următoarelor rezultate:

-Sectorul agroalimentar din România beneficiază de o evaluare competentă a stării sale actuale pentru a putea accelera îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona  politici publice specifice;
-Personalul de conducere din cadrul MADR deţine aptitudinile şi cunoştinţele necesare în vederea utilizării eficiente a instrumentelor de management a ciclului de politici publice şi este totodată capabil să disemineze aceste cunoştinţe;
-MADR are o viziune pe termen mediu şi lung – orizont 2020/2030, facilitând astfel îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor;
-MADR beneficiază de un set de documente de politici publice specifice activităţilor din portofoliul sau, putând astfel sa se focalizeze pe consolidarea domeniilor cheie de interes;
-MADR beneficiază de o capacitate întărită a managementului ciclului de politici publice;
-80 persoane vor fi instruite în managementul politicilor publice
-700 de  persoane vor fi implicate în procesul de stabilire a viziunii 2020/2030 si a liniilor deirectoare de dezvoltare ( prin participarea la conferintele regionale)

Pe termen mediu si lung , prin implementarea acestui proiect :
- Sectorul agroalimentar din România va beneficia de o evaluare a barierelor administrative pentru a putea accelera îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona  politici publice specifice;
- Personalul din cadrul MADR va deţine aptitudinile şi cunoştinţele necesare în vederea utilizării eficiente a instrumentelor  specifice reducerii barierelor administrative din administraţia agricolă;
- va creste nivelul de pregatire al personalului din domeniul agricol
-  timpul pe care cetatenii îl petrec in vederea obtinerii de informatii utile in domeniul agricol va scadea

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

Valoarea totală a proiectului: 5.051.362,00 lei din care 4.293.657,70 lei reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile.