Programul National Apicol

PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL DIN ROMÂNIA pentru perioada 2017-2019

INTRODUCERE:

Prezentul Program Naţional Apicol prezintă condiţiile de acordare a ajutoarelor comunitare pentru domeniul apicol precum şi modalităţile de plată şi de control a acţiunilor prezentate în acest scop.

BAZA DE REGLEMENTARE

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 347L din data de 20 decembrie 2013;
 • REGULAMENTUL CE nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 211L din data de 8 august 2015;
 • REGULAMENTUL CE nr. 1368/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 211L din data de 8 august 2015.

Pentru România, apicultura reprezintă un vector al creșterii economice prin polenizarea plantelor cultivate entomofile, o cale de ameliorare a bunăstării populației din mediul rural ca sursă de venit suplimentar, un senzor al poluării precum și un factor de menținere a biodiversității prin intermediul polenizării florei spontane.
În aceste condiţii, apicultura dobândeşte un rol tot mai important ca furnizoare de produse alimentare (miere) dar şi ca vector de creştere a producţiei apicole prin polenizarea culturilor entomofile.
De asemenea, are rol în menţinerea sănătăţii populaţiei prin intermediul produselor cu mare valoare profilactică şi terapeutică.
Din punct de vedere social şi economic este recunoscut faptul că această ramură de activitate contribuie la asigurarea prosperităţii populaţiei, în special din mediul rural, printr-o sursă suplimentară de venit şi utilizarea superioară a resurselor naturale şi umane.
În plus, apicultura capătă o importanţă sporită prin susţinerea şi stimularea mediului natural prin efectele de necontestat asupra biodiversităţii floristice.
România deţine o tradiţie îndelungată în domeniul creşterii albinelor şi realizării de produse apicole, apicultura impunându-se ca ocupaţie de sine stătătoare încă din cele mai vechi timpuri, conform mărturiilor istorice existente în acest sens.
În prezent, România se situează printre ţările cu o apicultură bine dezvoltată, această situaţie fiind o consecinţă a efectivelor însemnate de familii de albine de care dispunem, a cantităţii de miere obţinută, a diversificării producţiei apicole şi a rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de pregătire a specialiştilor.

 1. EVALUAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAŢIONAL APICOL DERULAT ÎN PERIOADA 2014 – 2016:

În ultimii ani sectorul apicol a cunoscut o dezvoltare semnificativă datorită programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau național, care au avut ca scop tratarea cu medicamente pentru combaterea varoozei a familiilor de albine, înfiinţarea sau modernizarea fermelor apicole, ceea ce a adus la îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii acestui sector.

Prin accesarea acestor programe, apicultorii au putut achiziţiona material biologic cu valoare certificată, stupi şi utilaje apicole moderne pentru dezvoltarea acestei activităţi în vederea obţinerii de produse competitive atât pe piaţa internă cât şi la export.

Măsurile prevăzute în Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014-2016 au dat posibilitatea apicultorilor de a achiziţiona medicamente pentru tratarea varoozei autorizate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar, material biologic, stupi în vederea înlocuirii celor deterioraţi în activitatea de stupărit pastoral, precum şi decontarea analizelor fizico-chimice efectuate pentru determinarea calităţii mierii.

Prin PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2014 – 2016 sprijinul financiar alocat a fost de 20.045.340 Euro, respectiv:

 • anul 2014, 6.683.690 Euro;
 • anul 2015, 6.684.930 Euro;
 • anul 2016, 6.676.720 Euro

Indicatorii monitorizați în Program au fost:

INDICATORI

2014
realizat

2015
realizat

Nr. beneficiari - apicultori 5.391 5.903
Nr. solicitanți – forme asociative 143 145
Nr. mătci achiziționate 38.526 60.863
Nr. familii de albine achiziționate 23.297 29.966
Nr. roi pe faguri achiziționate 19.771 23.941
Nr. stupi achiziționați 86.035 102.663
Seturi de analize efectuate 7 28

    Pentru anul 2014/2015 - curs de schimb la data de 30 decembrie 2009 de 4,2325 lei
     Pentru anul 2016 - curs de schimb la data de 1 ianuarie 2016 de 4,5240 lei

 1. DESCRIEREA METODEI UTILIZATE PENTRU A STABILI NUMĂRUL DE STUPI ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1366:

Începând cu anul 2011, s-a implementat Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor – care reprezintă totalitatea mijloacelor, respectiv aplicarea pe stupi care au familii de albine a plăcuţelor de identificare.

Sistemul de identificare a stupinelor și stupilor a fost aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1.  Instituția publică responsabilă:
  -    Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (ANZ), Direcția patrimoniu genetic și patrimoniu zoopastoral prin Oficiile județene pentru zootehnie (OJZ);
 2. Procedura de identificare a stupilor și stupinelor:
  - se desfășoară prin intermediul formelor asociative care solicită, în scris, la ANZ, prin oficiile judeţene pentru zootehnie, codul formei asociative;
  - apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute;
  - Forma asociativă completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, care se depune la OJZ pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative;
  - OJZ judeţene transmit solicitările la ANZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora;
  - ANZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta;
  - ANZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999;
  - După primirea certificatului de atestare, forma asociativă repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor;
  - Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor;
  - Forma asociativă consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor;
  - Registrul se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate;

Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.

În cazul vânzării sau dispariţiei familiei de albine, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al materialului biologic care nu mai există în stupina acestuia.

Apicultorul care cumpără familie de albine este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare/plăcuță de identificare.

Până la data de 31.12.2015, în urma aplicării acestui sistem de identificare, în baza de date a ANZ s-au înregistrat 227 forme asociative care au solicitat numere pentru identificarea a 3.102.283 familii de albine.

La controlul de primăvară, apicultorii prin intermediul formelor asociative și ANZ vor actualiza baza de date identificând doar familiile de albine găsite la fața locului.

În prezent este în curs de modificare procedura de identificare a stupilor în vederea simplificării acesteia pentru asigurarea unei mai bune fiabilități a sistemului.

 

 1. STUDIU PRIVIND STRUCTURA PRODUCŢIEI ŞI A COMERCIALIZĂRII ÎN SECTORUL APICOL:

În vederea întocmirii STUDIULUI a fost elaborat un chestionar care conținea informațiile pe ultimii trei ani calendaristici care precedă notificarea programului apicol în vederea aprobării.

În data de 24 septembrie 2015, prin intermediul reprezentanților APIA și ANZ, chestionarul a fost difuzat tuturor formelor asociative înscrise în baza de date a acestor instituții, iar informațiile solicitate au fost furnizate până în data de 12 noiembrie 2015.

Chestionarele au fost completate de peste 85% reprezentanți ai formelor asociative.

După centralizarea informațiilor a reieșit următoarea situație:

Informații 2013 2014 2015
Numărul de apicultori > 24.087 > 24.552 > 22.930
Numărul de apicultori care gestionează peste 150 de stupi 1.265 1.357 1.545
Numărul total de stupi gestionaţi de apicultori cu peste 150 de stupi 235.711 258.683 299.243
Numărul de apicultori organizaţi în asociaţii de apicultori 24.087 24.552 22.930
Producţia naţională anuală de miere – tone/an 26.678 20.415 34.999
Gama de preţuri pentru mierea polifloră la locul de producţie – lei/kg 9 – 25 10 – 30 11 -26
Gama de preţuri pentru mierea polifloră în vrac la vânzătorii en gros – lei/kg 6 – 28 8 - 20 9 – 22
Producţia medie estimată de miere pentru fiecare stup – kg/stup 19,8 13,5 20,5
Costul de producţie mediu estimat pe kg de miere produsă – lei/kg 9,1 11,9 8,9
Numărul de stupi din ultimii ani calendaristici care precedă notificarea programului apicol în vederea aprobării 1.592.000 1.497.000 1.586.000

Datele înscrise în Studiu au fost furnizate de reprezentanții formelor asociative

 1. NEVOILE SECTORULUI APICOL DIN ROMÂNIA:

În cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanții formelor asociative ale crescătorilor de albine în care a fost dezbătut modul de derulare a măsurilor prevăzute în programele naționale apicole au fost identificate următoarele probleme stringente ale sectorului:

- Tratarea familiilor de albinele pentru combaterea bolilor specifice, în special varooza și nosema;
- Dezvoltarea stupinelor existente prin achiziția de familii de albine și mătci (regine);
- Îmbunătăţirea dotărilor stupinelor pentru obținerea unei game variate de miere și produse apicole. Sunt necesare achiziții de echipamente specifice pentru mecanizarea transportului stupilor în pastoral, dar şi pentru întreţinerea uzuală a stupilor;
- Efectuarea analizelor la miere în vederea identificării falsurilor și eliminarea acestora de pe piață.

În anul 2015, conform datelor operative înregistrate la ministerul agriculturii producția de miere a crescut la 34.999 tone miere, față de 20.415 tone miere obținută în anul 2014.

În ceea ce privește activitatea de import și export miere datele înregistrate și transmise de Institutul Național de Statistica (INS) și Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) pentru perioada 2013 – noiembrie 2015 sunt:

IMPORTUL ŞI EXPORTUL 

Conform datelor înregistrate la Institutul Național de Statistică (INS) și la Autoritatea Națională a Vămilor în ceea ce priveşte exportul de miere, principale pieţe externe de desfacere sunt Germania, Italia, Franţa, Polonia, Austria, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii, Israel.

Până în noiembrie 2015, valoarea exporturilor este de aproximativ 38.763 mii euro, față de aceeași perioadă a anului 2014 când a fost de aproximativ 38.778 mii euro

Cu toate că, mierea românească este foarte apreciată pe pieţele externe, ea este valorificată la preţ scăzut, pe de o parte deoarece procesatorii externi de miere oferă preţuri mici care nu acoperă cheltuielile în apicultură şi pe de altă parte mierea se comercializează în sistem en gros.

Cantitățile de miere care au fost exportate în perioada 2013 – noiembrie 2015

Anii Cantitatea - tone Valoarea – mii Euro
2013 12,649.014 40,898.287
2014 11,116.287 40,888.742
Noiembrie 2014 10,600.428 38,777.735
Noiembrie 2015 10,129.243 38,762.789

       Sursa: INS și ANV

Principalele țări în care se exportă miere:

Denumire țară

Cant. exp.
- tone -

Valoare exp.
- mii euro -

GERMANIA 4,751.724 17,832.813
ITALIA 1,839.555 7,402.068
FRANTA 807.466 2,940.284
SPANIA 605.222 2,248.439
POLONIA 544.335 1,921.054
AUSTRIA 506.101 1,798.346
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 390.004 1,521.897
JAPONIA 157.940 897.964
ISRAEL 152.488 478.318
BELGIA 112.923 558.561
R.P.CHINEZA 86.050 354.305

 Sursa: INS și ANV

Cantitățile de miere care au fost importate în perioada 2013 – noiembrie 2015

Anii Cantitatea - tone Valoarea – mii Euro
2013 2,967.297 4,145.931
2014 2,576.843 6.228.392
Noiembrie 2014 2,297.947 5,689.802
Noiembrie 2015 2,247.072 5,143.431

Sursa: INS și ANV

 Principale țări din care se importă miere:

 

Denumire țară

Cant. imp.
- tone -

Valoare exp.
- mii euro -

POLONIA 994.562 1,963.630
R.P.CHINEZA 507.710 923.586
R. MOLDOVA 183.390 549.025
UCRAINA 122.331 179.904
GERMANIA 92.810 257.511
BULGARIA 84.471 162.598
FRANTA 83.067 366.705
SPANIA 73.965 180.515
ITALIA 43.010 185.343

Sursa: INS și ANV

MATERIALUL BIOLOGIC APICOL:

Valoarea genetică a materialului biologic apicol este acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, dezvoltându-se astfel, în anul 2015, un număr de 156 stupine de multiplicare care asigură cererea apicultorilor pentru achiziția de mătci selecţionate şi familii de albine şi roiuri obţinute de apicultori prin aplicarea controlată a tehnologiilor apicole de multiplicare.

Lucrările de selecție din cadrul stupinei de multiplicare au rolul de a conserva fondul genetic valoros al speciei şi de a obţine şi difuza mătci cu valoare de ameliorare ridicată, în următoarele nivele ale piramidei ameliorării, respectiv multiplicare şi producție, care să introducă progresul genetic, ţinând cont de faptul că la această specie presiunea de selecţie se face prin femelă, respectiv matcă. În aceste stupine se practică sistemul de ameliorare prin creştere în rasă curată.

Înfiinţarea şi dezvoltarea stupinelor de multiplicare a fost o consecinţă a cererii apicultorilor de extindere a exploataţiilor apicole prin achiziţia de material biologic de calitate provenit din stupine controlate şi autorizate.

Sectorul de apicultură ecologică:

Evoluţia sectorului apicol ecologic în România a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, înregistrându-se un număr din ce în ce mai mare de apicultori certificaţi ecologici, datorită creşterii cererii de produse ecologice pe piaţa Uniunii Europene, ca urmare a creşterii încrederii consumatorilor în produsele certificate ecologic.

Evoluţia numărului total de apicultori înregistraţi în apicultura ecologică în perioada 2013 - 2015

Conform datelor operative ale ministerului în anul 2013 au fost înregistraţi 715 de producători de miere de albine certificaţi în sistemul de agricultura ecologică, în anul 2014 s-a ajuns la un număr total de 750 și se estimează ca în anul 2015 să se înregistreze aproximativ 800 apicultori.

În ceea ce privește evoluția numărului familiilor de albine certificate ecologic, în anul 2015, se preconizează o creștere a efectivului la 82.000 familii de albine față de anul 2014 când s-au înregistrat 81.583 familii de albine.

În anul 2015 producția de miere certificată ecologic se estimează să ajungă la 1.200 tone față de 686,57 tone obținute în anul 2014.

Referitor la consumul de miere pe piaţa naţională, deşi s-a înregistrat o creştere în ultimii ani, România se află printre ţările cu cele mai scăzute consumuri din Europa. Circa 80% din producţia de miere certificată ecologic este livrată către pieţele cele mai mari consumatoare ale Uniunii Europene, respectiv în: Germania, Franţa, Italia, Austria, dar şi către ţări terţe ca Japonia, Canada şi China.

Sursa : Strategia Naţională de Export a României

Produsele apicole certificate ecologic se găsesc pe piaţă într-o gamă variată, astfel:

 • miere de salcăm
 • miere de tei
 • miere polifloră
 • miere de mană
 • miere de iarba neagră
 • alte produsele ale stupului: polen, păstură, propolis, lăptişor de matcă.

Tipuri de miere:

În România, cele mai cunoscute sortimente de miere monofloră sunt cele de: salcâm, de tei, de floarea soarelui, de mentă, de zmeură, rapiţă sau coriandru.

Într-un an normal fără probleme meteorologice, sunt realizate peste 25.000 de tone de miere, cea mai mare pondere fiind deținuta de mierea poliflora, în proportie de 50%, urmată de mierea de salcâm – 35% și de cea obținuta din tei, cu o pondere de 15%.

Un rol important în producţia apicolă este deţinut de produsele apicole între care se pot enumera: polenul, circa 50-60 tone anual, mai ales în zona de centru şi de nord a ţării, dar poate ajunge şi chiar depăşi 100 tone/an, propolisul, lăptişorul de matcă, ceara de albine, veninul (apitoxină) şi trituratul din larve de trântor cunoscut sub denumirea comercială de apilarnil.

 1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI APICOL PENTRU PERIOADA 2017 – 2019:

În cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanții formelor asociative aceștia au propus ca obiectivele programului apicol pentru perioada 2017 – 2019 să fie următoarele:

- Menținerea stării de sănătate a familiilor de albine și tratarea acestora cu produse omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;
- Folosirea în stupine a mătcilor (reginelor) și familiilor de albine care să ducă la obținerea unor produse de calitate, de preferat ca materialul biologic apicol să provină din rasă Apis Mellifera Carpatica;
- Încurajarea practicării stupăritului pastoral, prin deplasarea familiilor de albine către bazine melifere pentru obținerea de producții mai mari de miere, diversificarea produselor apicole și implicit pentru eficientizarea activității apicole,
- Retehnologizarea stupinelor în primul rând cu achiziția de stupi de calitate, acest element fiind supus unei uzuri excesive datorită acțiunilor de încărcare - descărcare repetate, și achiziția de accesorii și utilaje apicole necesare în activitatea de apicultură pentru îmbunătăţirea calităţii produselor apicole în vederea unei mai bune valorificări pe piaţă;
- Valorificarea pe piață a producției de miere și a produselor apicole după efectuarea analizelor referitoare la autenticitatea mierii, a zonei geografice de proveniență, depistarea practicilor frauduloase, etc;

 

DETALIEREA ACŢIUNILOR APROBATE ÎN PROGRAM

Acţiunile cuprinse în Program sunt:

 1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;
 2. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
 3. Raţionalizarea transhumanţei;
 4. Măsuri de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole cu scopul de a-i ajuta pe apicultori să îşi comercializeze şi să îşi valorifice produsele;
 5. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;
 6. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă;

 1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori:

Achiziționarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox:

Condiții de eligibilitate:

 1. Cooperativa să fie constituită și să funcționeze de minimum 2 ani, conform legislației naționale;
 2. Membrii cooperativei trebuie să deţină minimum 1500 de familii de albine;
 3. apicultorii, membrii ai cooperativei trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 4. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 5. achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, prin Program, se poate face numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
 6. achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox se face o dată pe Program.

Cheltuieli eligibile:

-       Până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achizițiilor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, cu condiția să mențină minimum 3 ani uneltele achiziționate;

Suma solicitată pentru anul 2017:

          435.000 € / 2 = 217.500 € UE şi 217.500 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          463.500 € / 2 = 231.750 € UE şi 231.750 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          465.000 € / 2 = 232.500 € UE şi 232.500 € RO

 

 1. COMBATEREA AGRESORILOR ŞI A BOLILOR SPECIFICE STUPILOR, ÎN SPECIAL A VAROOZEI:

Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât și pentru apicultura ecologică:

Condiții de eligibilitate:

 1. familiile de albine trebuie să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;
 2. apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 3. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
 4. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 5. medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;
 6. medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
 7. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziționează obligatoriu.

Cheltuieli eligibile:

 1. preţul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;
 2. preţul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul apiculturii convenționale, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;
 3. preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate folosite pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;
 4. preţul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul apiculturii ecologice, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;

Suma solicitată pentru anul 2017:

          1.180.371,35 € / 2 = 590.185,68 € UE şi 590.185,68 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          1.196.949,60 € / 2 = 598.474,80 € UE şi 598.474,80 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          1.217.948,72 € / 2 = 608.974,36 € UE şi 608.974,36 € RO

 

         C. RAŢIONALIZAREA TRANSHUMANŢEI / STUPĂRITULUI PASTORAL:

C.1. Achiziţionarea de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral

Condiții de eligibilitate:

 1. familiile de albine trebuie să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;
 2. apicultorul trebuie să deţină minimum 75 de familii de albine;
 3. apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 4. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
 5. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 6. stupii trebuie să fie achiziţionaţi de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează stupi;
 7. apicultorul să dețină ordin de deplasare în pastoral, avizat şi datat de către consiliul local;
 8. achiziţionarea stupilor se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului.

Cheltuieli eligibile:

-  preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, excluzând materialul biologic.

Suma solicitată pentru anul 2017:

          1.978.337,75 € / 2 = 989.168,88 € UE şi 989.168,88 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          2.001.547,30 € / 2 = 1.000.773,65 € UE şi 1.000.773,65 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          2.044.650,75 € / 2 = 1.022.325,38 € UE şi 1.022.325,38 € RO

C.2. Achiziționarea de accesorii apicole:

Condiții de eligibilitate:

 1. familiile de albine trebuie să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;
 2. apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 3. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
 4. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 5. achiziţionarea uneltelor și accesorilor apicole prin Program se poate face numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
 6. lista accesoriilor apicole care pot fi achiziționate este prevăzută în anexa;
 7. achiziţionarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar.
 8. achiziţionarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

Anexa

Accesorii apicole:

 1. colector polen
 2. colector propolis
 3. uscător polen
 4. încălzitor miere

Cheltuieli eligibile:

 1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, cu condiția să mențină minimum 3 ani accesoriile achiziționate;
 2. până la 75 % din preţul fără TVA pentru decontarea achiziției de uscător de polen sau încălzitor miere, cu condiția să mențină minimum 3 ani accesorile achiziționate;

Suma solicitată pentru anul 2017:

          64.102,56 € / 2 = 32.051,28 € UE şi 32.051,28 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          91.732,98 € / 2 = 45.866,49 € UE şi 45.866,49 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          92.838,20 € / 2 = 46.419,10 € UE şi 46.419,10 € RO

      D. MĂSURI DE SPRIJINIRE A LABORATOARELOR DE ANALIZĂ A PRODUSELOR APICOLE CU SCOPUL DE A-I AJUTA PE APICULTORI SĂ ÎŞI COMERCIALIZEZE ŞI SĂ ÎŞI VALORIFICE PRODUSELE: 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Supravegherea sanitară veterinară a sectorului apicol se realizează în baza Programului acțiunilor strategice din domeniul sanitar veterinar care este aprobat prin ordin al preşedintelui ANSVSA, în care sunt incluse toate măsurile care trebuie luate de serviciile veterinare pentru asigurarea de către operatori/procesatori a sănătății animalelor și siguranței produselor.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi este finanţat de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară funcţioneaza ca laborator naţional de referinţa (LNR) în domeniul expertizei produselor de origine animală, a unor alimente şi furaje, precum şi ca organ tehnic şi metodologic central, în acest domeniu.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară a obţinut acreditarea iniţială în anul 2002, fiind primul laborator acreditat din reţeaua A.N.S.V.S.A.

În anul 2014 s-a derulat evaluarea RENAR de supraveghere (107 încercări) împreună cu cea de extindere a domeniului acreditat, institutul aflându-se în al patrulea ciclu de acreditare.

Principalele responsabilități sunt:

 • activitate de îndrumare, coordonare tehnică și control a laboratoarelor D.S.V.S.A. judetene;
 • extindere și optimizări de metode;
 • organizări de teste inter-laborator;
 • participarea la comisiile de avizare a substanțelor și produselor noi ce urmează a fi introduse în practica veterinară, agricolă;
 • efectuarea de anchete epidemiologice;
 • expertiză și incercari de laborator care vizează:
  - probe recoltate în cadrul Programului strategic;
  - probe recoltate de la loturile provenite din import;
  - probe recoltate de la loturile destinate exportului;
  - probe recoltate în cadrul programelor de autocontrol;
  - probe recoltate în vederea extinderii de noi metode de analiză.

Serviciul chimie și radioactivitate s-a reorganizat in aprile 2011 o dată cu modificarea structurii serviciilor din cadrul IISPV, în componența sa intrând laboratorul de chime alimentară, laboratorul de control radioactivitate și laboratorul chimie furaje.

Începând cu anul 2013 serviciul chimie și radioactivitate a susținut programele elaborate de CE privind planurile coordonate de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare: Recomandarea UE 99/2013 și Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr.98/2013; Recomandarea UE 180/2014 și Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr.174/2014; planul coordonat de control privind autenticitatea mierii de albine conform Recomandarii UE 1558/2015.

Serviciul chimie și radioactivitate cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor, cu instituţiile similare europene şi din statele membre, precum şi cu instituţiile similare internaţionale. Colaborarea cu EU-RL pentru lapte și produse lactate și cu Comisia Europeană Departamentul AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS.

IISPV prin serviciul chimie și radioactivitate participă la acțiuni comune cu alte instituții implicate în activitatea de control oficial al alimentelor și anume:

- Colaborare cu Ministerul Sănătății, privind monitorizarea alimentelor tratate cu radiații ionizante;

- Colaborarea cu Ministerul Aagriculturii și Dezvoltării Rurale prin implicarea în raportarea prin programul ISAMM (program menit să sprijine gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune).

- Colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului prin efectuarea încercărilor de laborator aspura probelor prelevate de inspectorii ANPC în vederea stabilirii calității produselor și respectării legislației privind etichetarea.

- Colaborarea cu Asociația de Standardizare din România (ASRO) în cadrul comitetelor tehnice pentru îmbunătățirea activității de standardizare din România.

 

Sprijinirea laboratoarelor autorizate sanitar veterinar pentru efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a autenticității mierii.

ANSVSA prin intermediul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV) și a celor 41 LSVSA a sprijinit constant apicultorii prin introducerea unor programe de monitorizare și autcontrol.

Astfel, în cadrul Programului Național de Supraveghere s-au introdus analize specifice pentru controlul calității mierii: umiditate, indice diastazic, hidroximetilfurfural, zahăr invertit, zaharoza și din anul 2016 și indice polinic ca urmare a prevederilor din Directiva 63/2014. Aceste metode de analiză sunt în acord cu Directiva CE nr. 110/2001 modificată prin Directiva CE nr. 63/2014 privind mierea și cu metodele armonizate la nivel internațional.

În prezent acest set de analize minime privind certificarea calității mierii se efectuează în regim acreditat în 20 laboratoare din rețeaua sanitar-veterinară din țară și în cadrul IISPV.

O dată cu aderarea României la UE au apărut noi provocări în sectorul mierii, în prezent la nivel comunitar cele mai importante aspectele fiind cele legate de autenticitatea mierii, stabilirea originii acesteia și depistarea practicilor frauduloase.

În prezent, în România nu există un laborator arbitru recunoscut de toate autoritățile abilitate în monitorizarea pieței care să efectueze toată gama de analize armonizate la nivel internațional.

Problema originii și autenticității nu se poate stabilii prin analize de laborator în România toate loturile de miere fiind certificate în laboratoare din alte țări europene (ex. Germania) pe costuri foarte mari. De aici au existat și numeroase litigii între apiculori și comercianți în special pentru cei care au optat pentru vânzarea mierii către firme colectoare.

Existența unui laborator acreditat recunoscut ca LNR al României în domeniul mierii ar permite rezolvarea rapidă și cu costuri minime a tuturor aspectelor legate de controlul și calitatea mierii.

Achiziționarea echipamentului LC-EA-IRMS permite determinarea prin spectrometrie de masă a raportului izotopic 13C/12C. Modificarea raportului de abundența izotopică naturală menționat anterior, pusă în evidență cu echipamentul LC-EA-IRMS identifică pozitiv falsificarea produselor prin introducerea unor aditivi ieftini, în general cu valoare nutritivă și energetică inferioară în raport cu produsul nefalsificat.

Achizitionarea unui echipament performant la același nivel de competență tehnică cu al laboratoarelor recunoscute ca fiind de referință la nivel european permite României să certifice calitatea și autenticitatea mierii.

Pentru analiza și identificarea polenului prin atribuirea speciei de plante de proveniență este necesar un microscop cu putere de magnificație mai mare, capacitate de examinare în contrast de fază, lumina polarizată și posibilitatea de imagistică analitică prin construirea unei baze de date capabilă să culeagă informații din bazele de date dedicate on-line.

Pentru scurtarea timpului de lucru și reducerea limitei de cuantificare este necesar un spectrofotometru de absorbție moleculară UV-Vis cu viteza de scanare de peste 10000 nm/min in domeniu extins de 190-1100 nm și posibilitatea de analiză directă prin fibră optică.

Este necesar un refractometru digital cu corecție de temperatură inclusă pe baza tabelară ICUMSA, cu domeniu de indici de refracție extins, rezultat independent de aprecierea analistului.

Procedura de achiziționare a echipamentelor se va face cu respectarea legislației în vigoare și acestea vor fi utilizate pentru efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a autenticității mierii.

După finalizarea procedurii de achiziție publică a acestor echipamente este necesară o perioadă pentru implementarea măsurii/acreditare și promovarea efectuării acestor analize urmând ca în ultimul an să se efectueze, gratuit, seturi de analize.

Prin achiziționarea acestor echipamente pentru dotarea laboratorului se va reduce prețul de cost / analiza cu aproximativ 70% prin neaplicarea costului cu transportul international.

De asemenea se va reduce timpul analitic necesar pana la eliberarea buletinului de analize cu cca. 20 zile, iar aceste buletine vor fi recunoscute internațional.

 

Condiții de eligibilitate:

 1. laboratorul să fie autorizat sanitar veterinar și acreditat ISO 17025/2005 pentru efectuarea analizelor;
 2. laboratorul să aibă personal specializat pentru efectuarea analizelor;
 3. laboratorul să dețină metode acreditate pentru controlul mierii.

Cheltuieli eligibile:

 1. preţul fără TVA pentru achiziționarea echipamentul LC-EA-IRMS;
 2. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui microscop;
 3. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui Spectrofotometru de absorbtie moleculara UV-Vis;
 4. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui Refractometru.

Suma solicitată pentru anul 2017:

          320.000 € / 2 = 160.000 € UE şi 160.000 € RO

 

        E. MĂSURI DE ASISTENŢĂ PENTRU REPOPULAREA ŞEPTELULUI APICOL DIN UNIUNE:

Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică

 

Condiții de eligibilitate:

 1. familiile de albine trebuie să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;
 2. apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 3. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
 4. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 5. achiziţionarea mătcilor (reginelor) să se facă numai de la stupine de elită sau stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
 6. achiziţionarea mătcilor (reginelor) şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora;
 7. achiziţionarea mătcilor (reginelor) şi/familiilor de albine prin Program se poate face numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
 8. în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor (reginelor) şi/familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie al fiecărui an din stupine înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică şi este condiţionată de achiziţia medicamentelor certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare şi inspecţie în agricultura ecologică, acreditat în România;
 9. apicultorul trebuie să realizeze o creștere anuală a numărului de familii de albine existent cu cel puțin jumătate din efectivul de familii de albine achiziționat.

Cheltuieli eligibile:

 1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine și pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora, în cazul apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;
 2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 familii de albine;
 3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci (regine) egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine, în cazul apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;
 4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci (regine) egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 familii de albine;

Suma solicitată pentru anul 2017:

          3.526.746,24 € / 2 = 1.763.373,12 € UE şi 1.763.373,12 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          3.746.684,35 € / 2 = 1.873.342,18 € UE şi 1.873.342,18 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          3.757.736,52 € / 2 = 1.878.868,26 € UE şi 1.878.868,26 € RO

Pentru perioada 2017 – 2019 accesarea măsurilor și depunerea dosarelor se poate face direct de către apicultor sau prin intermediul formei asociative.

Pentru a fi eligibilă achiziția de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziționeze și tratamentul pentru varroa necesar acestuia!

 

      E. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR ÎN VEDEREA UNEI MAI BUNE VALORIFICĂRI A PRODUSELOR PE PIAŢĂ:

Achiziționarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox:

Condiții de eligibilitate:

 1. cooperativa să fie constituită și să funcționeze de minimum 2 ani, conform legislației naționale;
 2. membrii cooperativei trebuie să deţină minimum 1500 de familii de albine;
 3. apicultorii, membrii ai cooperativei trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;
 4. familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
 5. achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox prin Program se poate face numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
 6. achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox se face o dată pe Program.

Cheltuieli eligibile:

- Până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achizițiilor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, cu condiția să mențină minimum 3 ani uneltele achiziționate;

Suma solicitată pentru anul 2017:

          435.000 € / 2 = 217.500 € UE şi 217.500 € RO

Suma solicitată pentru anul 2018:

          463.500 € / 2 = 231.750 € UE şi 231.750 € RO

Suma solicitată pentru anul 2019:

          465.000 € / 2 = 232.500 € UE şi 232.500 € RO

 

 7. CRITERIILE STABILITE PENTRU EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI A PROGRAMULUI APICOL:

Achizițiile prin Programul Apicol se pot numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;

Complementaritatea şi demarcarea dintre Pilonul I şi Pilonul II vor fi asigurate printr-un mecanism de coordonare la nivelul MADR, compus din autorităţile şi departamentele cu responsabilităţi pentru instrumentele relevante. Mecanismul va funcţiona inclusiv printr-un schimb permanent de informaţii între departamentele responsabile şi, ex-ante, prin delimitarea acţiunilor/investiţiilor eligibile prin FEGA şi FEADR pentru evitarea dublei finanţări.

PNDR va ţine cont, pe parcursul derulării programelor, de lista acţiunilor/operaţiunilor eligibile în programele mai sus menţionate și/sau dimensiunea acestora pentru evitarea dublei finanţări. Detaliile privind evitarea dublei finanțări vor fi stabilite prin mecanisme procedurale naționale.

 

 8.INDICATORII DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI PENTRU FIECARE MĂSURĂ SELECTATĂ:

 1. combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;

Indicatori:
- Tratarea antivarooa a întregului efectiv de albine deținut de către apicultorul beneficiar și tratarea antinosema cu medicamente omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar și monitorizate de medicii veterinari.;

 1. raţionalizarea transhumanţei;

Indicatori:
- Schimbarea a minimum 10 %/an din totalul stupilor uzați în pastoral;
- Achiziționarea de către aproximativ 10%/an din apicultorii mici a accesorilor apicole necesare pentru încălzirea mierii, colectarea polenului și propolisului și pentru uscarea polenului.

 1. măsuri de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole cu scopul de a-i ajuta pe apicultori să îşi comercializeze şi să îşi valorifice produsele;

Indicatori:
- Implementarea măsurii, promovarea posibilității de efectuare a analizelor și efectuarea unor analize de laborator;

 1. măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;

Indicator:
- evitarea depopulării prin menținerea numărului de familii de albine deținute de apicultor.

 1. îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă;

Indicator:
- peste 5 % din apicultori, membri ai cooperative vor beneficia de achiziția de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox;

 

  9. MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE A PROGRAMULUI:

      (i) desemnarea de către statul membru în cauză a unui punct de contact responsabil de gestionarea programelor apicole;
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – Direcția generală afaceri europene și relații internaționale.

      (ii) descrierea procedurii aplicabile controalelor de monitorizare;
Activităţile prevăzute în Programul naţional apicol sunt urmărite şi gestionate de AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ.

Verificarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar acordat prin P.N.A.

          Verificarea administrativă

Din punct de vedere administrativ controlul se realizează 100% la toate cererile de solicitare a sprijinului financiar conumitar și național depuse de formele asociative și apicultorii independenți. Se verifică existența documentelor anexate la cererea de plată și existența evidenței economico-financiare a acestora.

 

Verificarea administrativă are loc în două etape:

 1. La nivel A.P.I.A.Centrul județean/Centrul municipiului București - 2 verificări administrative, cu respectarea principiului celor ”patru ochi”. În cazul în care sunt necesare clarificări, după primirea documentelor solicitate se reia procesul de verificare.
 2. La nivel A.P.I.A.Central control administrativ pentru autorizare și management – 2 verificări cu respectarea principiului celor ”patru ochi”.
  În cazul în care sunt necesare clarificări, după primirea documentelor solicitate se reia procesul de verificare.

După efectuarea primului control administrativ au loc controalele la fața locului.

Controale la fața locului.

Controalele pe teren sunt efectuate independent de controlul administrativ.Controalele vor avea loc obligatoriu – înainte de efectuarea plății.

 1. Cererile de solicitare a ajutorului depuse la A.P.I.A. Centrul județean/Centrul municipiului București de formele asociative și apicultorii independenți sunt controlate la fața locului în procent de 100%.
  Se verifică respectarea obligațiilor, angajamentelor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea ajutorului financiar. Controlul este finalizat prin încheirea unui Raport de control la sediul solicitantului.
 2. Membri apicultori ai formelor asociative care au depus cerere unică de solicitare ajutor financiar la formele asociative vor fi controlați în procent de minim 6%.
  Factorii de risc care se iau în considerare sunt:
  - valoarea finanțată;
  - natura acțiunilor finanțate, toate măsurile;
  - rezultatul controlului anterior;
  Se extrage un eșantion de 5% în funcție de factorii de risc și un eșantion de 1% în funcție de un criteriu aleatoriu.

Echipele de control la fața locului verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența și modul de completare a documentelor și existența produselor, materialelor achiziționate.

Controalele la fața locului se finalizează prin încheierea unui raport de control.

În cazul în care se constată diferențe între suma solicitată la plată și suma eligibilă, se menționează în raportul de control iar suma cuvenită se diminuează sau se respinge cererea, în funcție de caz.

Extindere control/supracontrol.

În cazul în care în urma verificării administrative la nivelul A.P.I.A. Central se constată că raportul de control la fața locului nu este concludent, se poate extinde controlul pentru un eșantion suplimentar de 6% la apicultorii membri formei asociative în cauză, sau la toți membri formei asociative, după caz. De asemenea, poate fi efectuat supracontrol la aceeași formă asociativă sau apicultor, după caz.

Și în aceste cazuri controlul, supracontrolul se finalizează cu încheierea unui raport de control.

Toate documentele privind controalele administrative și la fața locului sunt la dosarul cererii de solicitare a ajutorului acordat prin P.N.A. depus la A.P.I.A.

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură monitorizează controalele efectuate pe baza Rapoartelor de control.

În funcție de rezultatul controlului, sumele cerute pot fi aprobate în totalitate sau numai parțial.

După finalizarea procesului de verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, se stabiliște nivelul ajutorului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene pentru fiecare acţiune în parte.

 

       (iii) descrierea acţiunilor care urmează să fie întreprinse în cazul unor plăţi necuvenite efectuate către beneficiari, inclusiv a penalităţilor;

 

 1. Recuperarea debitelor în cazul plăților necuvenite efectuate către beneficiari.

Stabilirea unui debit şi recuperarea creanţelor se realizează în baza procedurii de verificare existentă în manualul privind constatarea şi recuperarea creanţelor.

Se întocmesc următoarele documente:
- notă de fundamentare pentru desfășurarea unei acțiuni de verificare;
- decizie de numire comisie de verificare;
- notă de închidere, în funcție de caz;
- proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în funcție de caz.

Dobânzile și penalitățile se calculează conform legislației în vigoare.

 1. Sancțiuni.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate la controlul administrativ, suma de plată poate fi redusă, sau nu se plătește.

În cazul în care, în urma controlului pe teren se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică o reducere a ajutorului cuvenit cu 20%.

În caz de faudă sau neglijență gravă, solicitanții, restituie plățile necuvenite și dobânzile aferente, la care se adaugă o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma la care au dreptul.

O cerere de ajutor sau de plată se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, cu excepția cazurilor de forță majoră și a circumstanțelor excepționale.

Excluderea de la dreptul de a participa la schema de ajutor în următorii 2 ani.

 

      (iv) dispoziţii prin care se garantează publicitatea în statul membru a programului aprobat;

 

In contextul economic actual, caracterizat de concurența acerbă dintre apicultorii români și apicultorii europeni, promovarea măsurilor de sprijin financiar de la bugetul național sau european care sunt la dispoziția acestora constituie un potențial factor de succes, oferindu-le un avantaj concurențial foarte important în ceea ce privește stimularea și susținerea fermierilor din mediul rural de a practica apicultura la un nivel eficient și competitiv, asfel încât să devină o activitate economică generatoare de venit și o alternativă viabilă la agricultura de subzistență.

Ținând cont de faptul că, la elaborarea Programului apicol au participat și reprezentanții formelor asociative apicole, diseminarea informațiilor cuprinse în acesta, se realizează prin participarea specialiștilor din instituțiile publice responsabile cu acest sectorîn cadrul simpozioanelor și conferințelor organizate cu prilejul târgurilor apicole, ori de câte ori sunt solicitați.

 

LISTA TĂRGURILOR 2016:

 1. 9-10 ianuarie 2016 - Târgul Apicol Craiova – organizat de ApiStar Oltenia;
 2. 16-17 ianuarie 2016 – Târgul apicol Craiova – ediția a III-a - organizat de Stupina BIA;
 3. 23-24 ianuarie 2016 – Târgul Apicol Târgu Mureș – ediția a II-a - organizat de Stupina BIA;
 4. 6-7 februarie 2016 – Târgul Apicol Slobozia - Evenimentul este recunoscut în județ și pentru seminariile pe teme apicole pe care le organizează;
 5. 6-7 Februarie 2016 – Târgul Apicol Târgu Jiu – ediția a III-a;
 6. 26-28 februarie 2016 – Târgul Mierii la Câmpina, județul Prahova - organizat de Asociația Apicolă „Valea Prahovei” Câmpina, membră a Federației Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS;
 7. 27-28 februarie 2016 – Târgul apicol Arad - organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, împreună cu Asociația Crescătorilor de Albine din România - filiala Arad;
 8. 4-6 martie 2016 – Târgul apicol ”Zilele Apicultorilor Râmniceni” și simpozion apicol, la care vor participa apicultori, procesatori și comercianți de unelte și utilaje apicole, Râmnicu Sărat;
 9. 5-6 martie 2016 - Targul apicol "Tara Fagarasului", editia a-VII-a;
 10. 7-8 martie 2016 – Târgul apicol ”Pentru un viitor sănătos”, Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca;
 11. 12-13 martie 2016 – Târgul apicol internațional de Primăvară Ghiroda – Timișoara - organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România – filiala Timișoara și Primăria comunei Ghiroda. Manifestarea este una de amploare, la care vor participa apicultori atat din tara cat si din strainatate, vor avea loc sesiuni stiintifice cu lectori și medici veterinari atât români cât și străini;
 12. 12-13 martie 2016 – Târgul apicol Iași;
 13. 19 - 20 martie 2016 - Târgul Apicol Sărbătoarea Apiculturii Bănățene – ediția a XII-a – Făget – județul Timiș;
 14. 26-27 martie 2016 – Târgul Apicol Galați - organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România – filiala Galați și Complex Agro-Dunărea;
 15. Martie 2016 – Târgul Apicol internațional “Sărbătoarea mierii – Blaj” – ediția a IX-a - organizatorii Apidava, Consiliul Local Blaj și Consiliul Județean Alba;
 16. 1-3 aprilie 2016 – Târgul Național al Mierii, editia a XIV-a, București – organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România și ;
 17. 09 - 10 aprilie 2016 - Târgul Apicol "Oltenia" - Râmnicu Vâlcea – Asociația Apicolă Scundu, Societatea Plăcerea Naturii, Primăria Râmnicu Vâlcea;
 18. August 2016 – Târgul Apicol Apiardeal, Sighișoara – ediția a V-a;
 19. 17-18 septembrie – Târgul Apicol ”100% Natural” din Drobeta Turnu Severin, a II-a ediție;
 20. Septembrie 2016 – Târgul National al Mierii, București – organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România și ;

Anual, apicultorii organizați în forme asociative participă la aceste târguri de informare asupra măsurilor de sprijin și promovare a produselor apicole.

De asemenea, MADR, încă din anul 2008, a creat pe site-ul MADR la secțiunea – AGRICULTURĂ link-ul special pentru apicultori denumit Programul Național Apicol - http://www.madr.ro/programul-national-apicol.html.

În cadrul acestei secțiuni, apicultorii găsesc informații referitoare la: legislația europeană și națională specifică sectorului, lista formelor asociative apicole, date despre baza meliferă pentru stupăritul pastoral, date statistice și operative privind evoluția familiilor de albine, producția de miere, importul și exportul de miere, condițiile privind recunoaşterea calităţii mierii româneşti la nivel European, precum și modul de implementare a Programelor apicole anterioare 2008-2010, 2011-2013 și a celui actual 2014-2016.

Pentru a veni în sprijinul apicultorilor și a tuturor celor interesați de măsurile prevăzute în Programul apicol, APIA, începând din anul 2008, a publicat pe site Ghidul Programului Național Apicol, la secțiunea – APIA - MĂSURI DE PIAȚĂ – APICULTURĂ (http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura) care conține informații referitoare la: condițiile și criteriile de eligibilitate, cheltuieli și documentele eligiblile, precum și modalitățile de control.

Și Agenția Națională pentru Zootehnie a publicat pe site-ul instituției legislația națională referitoare la condițiile de acreditare/autorizare a stupinelor de elită și multiplicare și modalitatea de înregistrare a supilor și stupinelor.

Informarea apicultorilor despre măsurile de sprijin financiar derulate prin Programul apicol se realizeză la nivel central, județean sau local în cadrul emisiunilor radio - TV specifice sectorului agricol – apicol și în presa scrisă de specialitate (TVR 1 – emisiunea Viața Satului, TVR 2 – emisiunea Ferma, România TV – emisiunea Cultivat în România, Național 24 Plus și Favorit – emisiunea EUROFERMA, AGRO-TV – emisiunile Agricultura la Raport, Proiecte în agricultură, Lumea Satului, Radio România Actualități, Antena satelor, Revista Ferma, Revista Lumea Apicolă, Revista România apicolă, Revista Profitul agricol, Revista Fermierul, Revista Lumea Satului, Revista AgroInteligența).

De asemenea, MADR a creat o adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. unde sunt primite solicitările tuturor celor interesați să acceseze măsuri de sprijin financiar.

Aceste acțiuni de informare - publicitate se vor derula și pe perioada 2017 – 2019.

 

      (v) măsurile luate pentru a coopera cu organizaţii reprezentative din domeniul apicol;

Cooperarea MADR, ANZ și APIA cu reprezentanții formelor asociative se realizează:
- cu ocazia întâlnirilor de lucru sau de informare;
- în cadrul sesiunilor de comunicări sau a conferințelor organizate cu prilejul târgurilor apicole

Elaborarea celor 3 Programe Naționale Apicole s-a realizat respectând prevederile Regulamentului UE prin consultarea atât a reprezentanților formelor asociative din sectorul apicol cât și implicarea decizională a reprezentanților instituțiilor responsabile cu această activitate, respectiv, ANARZ, APIA, ANSVSA și APDRP.

 

      (vi) descrierea metodei utilizate pentru evaluarea rezultatelor măsurilor din cadrul programului apicol vizând sectorul apicol din statul membru în cauză.

Obiectivele propuse a se realiza în cadrul Programului apicol 2017-2019 vor fi evaluate în funcție de realizarea indicatorilor stabiliți.

Astfel evaluarea rezultatelor se va face în funcție de gradul de realizare a acestora și de impactul dezvoltării sustenabile asupra sectorului.

MĂSURILE DE SPRIJIN ȘI VALOAREA FINANCIARĂ PENTRU PROGRAMUL APICOL 2017 – 2019:

Măsura Anul

TOTAL
- Euro -

50% UE
- Euro -

50% Ro
- Euro -

Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă: Achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox:

2017 435.000,00 217.500,00 217.500,00
2018 463.500,00 231.750,00 231.750,00
2019 465.000,00 232.500,00 232.500,00
Combaterea varoozei și nosemozei: Achiziționarea de medicamente
2017 1.180.371,35 590.185,68 590.185,68
2018 1.196.949,60 598.474,80 598.474,80
2019 1.217.948,72 608.974,36 608.974,36
Raționalizarea transhumanței/stupărit pastoral: Achiziţionarea de cutii și accesorii apicole:
2017 2.042.440,32 1.021.220,16 1.021.220,16
2018 2.093.280,28 1.046.640,14 1.046.640,14
2019 2.137.488,95 1.068.744,47 1.068.744,47
C.1. Achiziţionarea de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral:
  2017 1.978.337,75 989.168,88 989.168,88
2018 2.001.547,30 1.000.773,65 1.000.773,65
2019 2.044.650,75 1.022.325,38 1.022.325,38
C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole:
  2017 64.102,56 32.051,28 32.051,28
2018 91.732,98 45.866,49 45.866,49
2019 92.838,20 46.419,10 46.419,10
Sprijinirea laboratoarelor de analiză a produselor apicole:
2017 320.000 160.000 160.000
Măsuri pentru repopulare: Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică:
  2017 3.526.746,24 1.763.373,12 1.763.373,12
2018 3.746.684,35 1.873.342,18 1.873.342,18
2019 3.757.736,52 1.878.868,26 1.878.868,26
TOTAL 2017 7.504.557,91 3.752.278,96 3.752.278,96
2018 7.500.414,24 3.750.207,12 3.750.207,12
2019 7.578.174,18 3.789.087,09 3.789.087,09