Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate
Cod SMIS 39182
proiect co-finanţat din Fondul Social European din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general

Creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului operaţional la nivelul MADR şi a structurilor subordonate prin dezvoltarea și implementarea unui sistem managerial intern.

Scop

Crearea şi implementarea la nivelul MADR şi a structurilor subordonate un pachet de instrumente de lucru necesare îmbunătăţirii funcţiei de management şi dezvoltării competenţelor de management a personalului cu atribuţii de conducere sau coordonare, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite.

Grup tinta

Grupul ţintă este reprezentat de angajaţi cu funcţii de conducere şi execuţie ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai instituţiilor subordonate, care au responsabilităţi legate de implementarea sistemului managerial intern la nivelul administraţiei agricole.

Principalele activități

Dezvoltarea Sistemului Managerial Intern

  • Evaluare
  • Colectarea datelor privind cadrul legal şi gradul de aplicare a principiilor moderne de management la nivelul MADR și a unor instituții subordonate: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, Agenția Națională pentru Piscicultură și Acvacultură, Agenția Domeniilor Statului și 4 Direcții pentru agricultură județene
  • Redactarea raportului de analiză si a unui set de recomandări privind soluţiile de dezvoltare a Sistemului Managerial Intern (SMI)
  • Dezvoltarea unor instrumentelor de lucru specifice:

1. Elaborarea unui set de documente de management :

- planificarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea riscurilor,
- proceduri de sistem
- un set de fise pentru cele 25 standarde de management prevazute de legislatia in vigoare

2.Crearea unui model de organizare a funcţei de monitorizare şi evaluare a SMI, inclusiv monitorizarea performanţelor angajaţilor

3.Dezvoltarea unei aplicații informatice suport la nivelul instituţiilor implicate în proiect:
- proiectarea sistemului,
- dezvoltarea aplicației electronice, pregătirea practică a utilizatorilor.

  • Dezvoltarea resurselor umane:

-Identificarea nevoilor de formare pentru implmentarea SMI la nivelul fiecărei instituții implicate în proiect
-Selectarea metodelor de intruire şi stabilirea curiculei
- Desfăşurarea modulelor de formare – vor fi organizate 14 module de trainning cu participarea a 20 persoane/modul

  • Pregătirea unui set de documente de management:

- Selectarea documentelor realizate în cadrul proiectului care vor constitui un „Manual de implementare” a SMI;
- Multiplicarea și distribuirea materialelor către unităţile din subordine.

  • Evaluarea implementării SMI:

- Analizarea impactului instrumentelor de lucru aplicate - aplicarea testului de evaluare comparativă între momentul T0 (inceputul proiectului) si T1 (momentul acual) – elaborare raport;
- Recomandari privind dezvoltarea pe termen lung a SMI – elaborare Plan de actiuni.

  • Activităţi specifice pentru promovarea proiectului

La finalizarea activităţilor propuse spre realizare în cadrul proiectului ,,Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate,, se anticipează obţinerea următoarelor rezultate principale:
- Un set de instrumente moderne de management sunt selectate şi adaptate nevoilor instituţionale specifice administraţiei agricole;
- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic suport pentru implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a instituţiilor subordonate;
- 280 persoane vor fi instruite în domeniul controlului managerial intern;
- 35 persoane vor fi instruite pentru a utiliza sistemul informatic de monitorizare;

Durata de implementare a proiectului: 22 luni

Valoarea totală a proiectului: 3.784.881,00 lei din care 3.217.148,85 lei reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile.

In implementarea proiectului vor fi respectate principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse.