DA pentru MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

DA pentru MADR

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

DA pentru MADR -
Dezvoltăm Aptitudini pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”

cod SMIS 17654
- proiect co-finanţat din Fondul Social European din Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general :

Creşterea capacităţii administrative a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a resurselor umane la nivelul instituţiei

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor personalului MADR, printr-un program de formare adaptat nevoilor specifice identificate, schimb de bune practici cu instituţii similare din spaţiul european şi elaborarea unui set de instrumente suport necesare creşterii eficienţei şi eficacităţii în activitatea curentă a ministerului.

Grupul ţintă vizat în mod direct de proiect este format din 150 de angajaţi din aparatul propriu al MADR iar în mod indirect este vizat întreg aparatul MADR care va beneficia de acces la informaţii prin intermediul unei biblioteci virtuale care va fi dezvoltată în cadrul proiectului.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

- dezvoltarea abilităţilor angajaților MADR în concordanţă cu nevoile instituţiei, desfăşurarea a 6 module de formare profesională
- elaborarea Strategiei de formare a resurselor umane la nivelul MADR fundamentată pe baza analizei nevoilor cu obiective clare şi coerente pe termen mediu şi lung.
- organizarea a 2 schimburi de experienţă cu instituţii omoloage din state membre ale Uniunii Europene
- elaborarea unui Manual de bune practici fundamentat pe exepriența dobândită în schimburile de experienţă cu structuri similare din spaţiul european
-dezvoltarea unei biblioteci virtuale care va asigura materiale şi informaţii întregului aparat al ministerului
-organizarea a 2 conferințe pentru promovarea, respectiv diseminarea rezultatelor proiectului

Durata de implementare a proiectului: 12 luni

Valoarea totală a proiectului: 734.129,50 lei din care 624.010,08 lei reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile