Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat la nivelul MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat la nivelul MADR

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cod SMIS 39178
proiect co-finanţat din Fondul Social European din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general

Întărirea capacităţii MADR de a asigura un management performant al fondurilor bugetare prin controlul permanent al cheltuielilor, facilitarea prioritizării sumelor alocate pentru implementarea politicilor sectoriale, susţinerea unei utilizări corecte şi eficiente a resurselor bugetare.

Scop

Dezvoltarea unei platforme informatică integrată care să ofere informaţiile necesare cu privire la performanţă şi responsabilităţi în utilizarea resurselor şi care sa servească ca instrument de obţinere de feedback, în vederea asigurării unei planificări mai eficiente a alocărilor bugetare.

Grup tinta

Proiectul va fi implementat la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va implica Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi 3 Direcţii pentru Agricultură Judeţene (instituţii deconcentrate pilot);
Grupul tintă este format din personalul cu funcții de răspundere și de execuție din instituțiile mai sus precizate care desfățoară activități și are atribuții în domeniul finarciar-contabil.

Activități principale

 • Dezvoltarea bugetului pe programe şi a indicatorilor asociați: analize/intalniri/dezbateri pentru stabilirea pricipiilor, identificarea datelor și informațiilor necesare, definirea formularelor,etc;
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem IT pentru asigurarea managementului financiar:
 • Realizarea design-ului de sistem, descrierea detaliată a proceselor de lucru aferente viitorului sistem de management financiar şi elaborarea instrumentelor de lucru aferente (proceduri, formulare şi rapoarte standardizate, etc)
 • Implementarea sistemului IT: proiectarea si dezvoltarea sistemului (cu manual de utilizare), operaționalizarea sistemului
 • Asigurarea instruirii utilizatorilor sistemului IT/pregatire practica – 4 sesiuni de formare x 25 participanți x 3 zile.
 • Asigurarea suportului tehnic - mentenanţă, corectarea erorilor, operarea de modificari de program, la cerere, generate de schimbari de proceduri/legislatie/ corespondența cu alte programe
 • Evaluarea tehnică:
 • Evaluarea calitativă a sistemului IT
 • Evaluarea managerială: va fi analizat modul în care sistemul implementat are efecte asupra eficientizării activităţilor de management financiar
 • Formularea de recomandari privind dezvoltarea pe termen lung a sistemului de management integrat
 • Activități de promovare a proiectului

La finalizarea activităţilor propuse spre realizare în cadrul proiectului ,,Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,, se anticipează obţinerea următoarelor rezultate principale:
- Un raport de evaluare a sistemului actual de management financiar al MADR şi instituțiilor pilot implicate în proiect;
- Un set de instrumente manageriale moderne de contabilitate şi un buget intern bazat pe programe, cu indicatori aferenţi sunt dezvoltate pentru MADR şi unităţile bugetare subordonate sunt implicate în proiect;
- Un Sistem IT este elaborat şi implementat pentru a fi utilizat pentru gestiunea financiară eficientă în cadrul MADR si a unităţilor bugetare subordonate implicate în proiect;
- 100 de angajați din cadrul MADR şi al instituțiilor pilot implicate în proiect dețin competențele necesare pentru a opera sistemul IT "Sistemul integrat de management financiar";

Durata de implementare a proiectului: 23 luni
Valoarea totală a proiectului: 4.156.454,00 lei din care 3.532.985,90 lei reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile.
În implementarea proiectului vor fi respectate principiile dezvoltării durabile și egalității de șanse.